Wesprzyj nas:

Z Dobrego Serca
Krajowa Fundacja Pomocy i Wsparcia

Ul. H. Brodatego 50/1,
57-210 Henryków
tel: +48 662 622 482
e-mail: kontakt.zdobregoserca@gmail.com

Nr konta do wpłat:
27 9533 0004 2001 0019 2226 0001
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP: 8871818386
REGON: 384474157
KRS: 0000805192

STATUT Fundacji: Z Dobrego Serca – Krajowa Fundacja Pomocy i Wsparcia

§1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą ,,Z Dobrego Serca – Krajowa Fundacja Pomocy i Wsparcia , zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Marcina Wieczorka – zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 3133/2019 sporządzonym przez notariusza: Sylwia Smalec w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku przy ulicy Bohaterów Getta 11 dnia 08-07-2019r.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
§2
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Henryków.
 3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
§3
 1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
§4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
 3. publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione  w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów
 4. dotyczących rachunkowości.
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i
 6. jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.
 7. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie
 8. działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 9. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
 10. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

Cele i zasady działania Fundacji.

§6
 1. Celem Fundacji jest: Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności społecznie użytecznej. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa
 2. Działalność charytatywna.
 3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 4. Ochrona i promocja zdrowia.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 7. 6.Działalność  wspomagająca rozwój gospodarczy, finansowanie świetlic, klubów, pracowni, domów kultury, placówek oświatowo – wychowawczych na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych.
 8. 7.Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
 9. 8.Organizowanie i dofinansowanie  wypoczynku dzieci i młodzieży .
 10. 9.Działalność na rzecz osób chorych  , pomoc i wsparcie instytucjom obejmującym opieką osób w hospicjum, domów dziecka wychowawczo – opiekuńczych
 11. 10.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicami .
 12. 11.Promocja i organizacja wolontariatu.
 13. 12.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw    dziecka.
 14. 13.Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 15. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1,

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

3.Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 239 t.j.).

4.O wysokości wynagrodzenia  pracowników oraz członków Zarządu i innych osób  powiązanych w  działanie fundacji decyduje Zarząd jednomyślną decyzją.

III  Fundacja realizuje cele statutowe poprzez

§7
 1. Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy w tym m.in.organizowane zbiórki  w sieci( Internet )za pośrednictwem    portali  społecznościowych.
 2. Organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej , działalność socjalna na rzecz osób które znalazły sie w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Organizowanie konferencji i seminariów.
 4. Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych.
 5. Organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu i komunikacji na odległość.
 6. Prowadzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy przez organizacje pomocowe i wolontariuszy oraz wymianę informacji pomiędzy organizacjami pomocowymi z całego świata.
 7. Wspieranie instytucji pomocowych w zakresie celów zgodnych ze statutem Fundacji;
 8. Udzielanie pomocy materialnej  podopiecznym fundacji.
 9. Organizowanie i finansowanie  szkoleń ,wykładów oraz debat .
 10. Tworzenie programów wychowawczych i edukacyjnych.
 11. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce.
 12. Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań.
 13. Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci.
 14. Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego.
 15. Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży- zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym.
 16. Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży.
 17. dobroczynności, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy
 18. dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów
§8

1.Fundacja moze prowadzic działalność gospodarczą w zakresie PKD:

a) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

b) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

c) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

d) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

e) PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

f) PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

g) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

h) PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z paieru i tektury

i) PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

§9
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Wszystkie kody PKD zostały podane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 roku.
 3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 4. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundacje.
 5. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Odznaczenia ,medale i nagrody

§10

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

Właściwy Minister

§ 11

Właściwym ministrem jest Minister Rodziny ,Pracy i  Polityki Społecznej.

Majątek Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzy tysiące ) złotych oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

Dochody Fundacji

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 5. dochodów z działalności gospodarczej,
 6. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
 7. nawiązek,
 8. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 9. wpłat 1% podatku od podatników
 10. 10.Sprzedaży darowizn .
 11. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach

Przeznaczenie wybranych dochodów

§ 14
 1. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie  postanowili inaczej.
 3. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.
 5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych

Fundacja nie  może

§15
 1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) dokonywaniu zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji,

zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych
 1. Organy Fundacji

§ 16

Organami Funacji są:

 1. Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji :

§ 17
 1. Zarząd Fundacji jest Organem zarządzającym .
 2. Zarząd Fundacji składa sie od 1 do 5 osób, w tym Prezesa .
 3. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
 4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 10 lat. Funkcje członka Zarządu można pełnić wiecej niż jedną kadencje
 5. Fundator może być członkiem zarządu i pełnić role Prezesa Zarządu .
 6. Fundator ma prawo odwołać z funkcji członka Zarządu lub zawiesić w prawach i  obowiązkach , jeżeli dopuści sie on zaniechań , rażącego niedbalstwa lub  narazi Fundacje do utraty wizerunku lub z innego powodu  wyżej nie sklasyfikowanego .
 7. 7 Prezes Zarządu może powołać swojego pełnomocnika .
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą :

1) upływu kadencji

2) rezygnacji złożonej na piśmie

3) śmierci

4) odwołania przez Fundatora

 1. W razie ustania członkostwa któregokolwiek z Członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Fundator powołuje na jego stanowisko nowego Członka, na okres do końca kadencji

10.Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.

11.W przypadku śmierci Fundatora lub nie zdolności do podejmowania decycji ,  uprawnienia do  powoływania i odwoływania Członków Zarządu ma Rada Nadzorcza ,  gdy Rada nie została powołana , decydujący głos ma wiceprezes zarządu

Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji

§ 18
 1. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie w obecności co najmniej połowy jego Członków, w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może precyzować Regulamin, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd obraduje podczas spotkań zwoływanych zgodnie z zapisami statutu.
 5. Informacje o zwołaniu posiedzenia wysyłane są  na adres poczty elektronicznej ,5 dni przed planowanym posiedzeniem .
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 7. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

§ 19
 1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością.
 2. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 3. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do organizacji, tworzeniu innych podmiotów, łączeniu się z innymi podmiotami.
 4. Przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności.
 5. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 6. Uchwalanie regulaminów.
 7. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 8. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 9. Podejmowanie decyzji  we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

Sposób Reprezentacji

§ 20
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 21

1.Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 22
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 23
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorem fundacji jest Fundator.
§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. O majątku Fundacji decyduje

Fundator Pan Marcin Wieczorek.

Henryków 08.07.2019
Marcin Artur Wieczorek
Fundator

 • Wesprzyj nas:

  Z Dobrego Serca
  Krajowa Fundacja Pomocy i Wsparcia

  Ul. H. Brodatego 50/1,
  57-210 Henryków
  tel: +48 662 622 482
  e-mail: kontakt.zdobregoserca@gmail.com

  Nr konta do wpłat:
  27 9533 0004 2001 0019 2226 0001
  Bank Spółdzielczy z siedzibą w Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie

  NIP: 8871818386
  REGON: 384474157
  KRS: 0000805192