Wesprzyj nas:

Z Dobrego Serca
Krajowa Fundacja Pomocy i Wsparcia

Ul. H. Brodatego 50/1,
57-210 Henryków
tel: +48 662 622 482
e-mail: kontakt.zdobregoserca@gmail.com

Nr konta do wpłat:
27 9533 0004 2001 0019 2226 0001
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP: 8871818386
REGON: 384474157
KRS: 0000805192

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FUNDACJI
Z DOBREGO SERCA -KRAJOWA FUNDACJA POMOCY I WSPARCIA

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie § 7 ,Ust 2 Statutu Fundacji Z Dobrego Serca – Krajowa Fundacja Pomocy i Wsparcia oraz Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. Zm.) Fundacja opracowała niniejszy Regulamin.

Fundacja powołana m.in w celu

a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
c) działalności charytatywnej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
f) promocji i organizacji wolontariatu

Udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu: umożliwienia przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości; zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; wsparcia życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń

1. Prawo do otrzymania od Fundacji Pomocy przysługuje osobom:
a) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
b) niezdolnym do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych,
c) Podopiecznym Fundacji.

2. Pomocy udziela się z powodu:

a) niepełnosprawności,
b) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
c) trudnej sytuacji materialnej,
d) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
e) bezdomności,
f) klęski żywiołowej lub ekologicznej,
g) innych, niespodziewanych sytuacji losowych.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Fundacji może udzielić Pomocy z przyczyn niewymienionych w ust. 2.

4.Zarząd Fundacji może przyznać Pomoc w następującej formie:

a) pieniężnej,
b) rzeczowej.

5. Pomoc pieniężna może być udzielona w formie finansowania zakupu towaru/usług, refundacji poniesionych kosztów lub wypłacenia zaliczki na pokrycie kosztów.

6. O wypłatę zaliczki na pomoc społeczna może ubiegać się tylko Podopieczny Fundacji.

§ 2
Zakres pomocy

1. Fundacja przyznaje pomoc w formie pieniężnej w następujących formach:

a. opłacanie faktur i rachunków za usługi medyczne i rehabilitacyjne, operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację .

b. opłacanie faktur i rachunków za zakup, leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na podstawie faktur i rachunków wystawionych na podopiecznego i przesłanych do Fundacji.

c. dofinansowania do zakupu żywności, środków sanitarno – higienicznych, odzieży, obuwia i innych podstawowych potrzeb, opłacenia rachunków za prąd, gaz, czynsz, wodę itp., przekazane bezpośrednio podopiecznemu.

§ 3

Zasady udzielania Pomocy pieniężnej i rzeczowej

1. Udzielenie Pomocy następuje na podstawie Wniosków, złożonych w Fundacji zgodnie

z postanowieniami Regulaminu.

2. Fundacja prowadzi nabór Wniosków w sposób ciągły.

3. Zarząd Fundacji ma obowiązek rozpatrzenia Wniosku do 30 dni roboczych

po złożeniu Wniosku przez Potrzebującego pomocy. W

uzasadnionych przypadkach wnioski będą rozpatrywane również w innym terminie.

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o udzieleniu Pomocy na podstawie następujących

dokumentów:

a. wypełnionego Wniosku, opisującego sytuację Potrzebującego pomocy i jego

rodziny, zgodnie ze wzorem .

b. w przypadku gdy Pomoc dotyczy refundacji poniesionych kosztów – także

potwierdzeń w postaci faktur wystawionych na Potrzebującego pomocy jako

nabywcę lub umowa kupna – sprzedaży wystawiona na Potrzebującego

pomocy jako nabywcę (jeśli jednak osoba Potrzebująca pomocy jest

niepełnoletnia to umowa winna być zawarta między opiekunem/ rodzicem a

osobą sprzedającą.

c. w przypadku, gdy pomoc dotyczy wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów –

także potwierdzenie w postaci faktur lub umów kupna – sprzedaży

wystawionych na Potrzebującego pomocy jako nabywca. Potwierdzenia należy

dostarczyć do siedziby Fundacji Ukryte Marzenia w terminie 30 dni od daty

wpływu zaliczki na konto Potrzebującego pomocy. Potwierdzenia należy

dostarczyć wraz z wnioskiem rozliczenia zaliczki.

d. w przypadku gdy Pomoc dotyczy Pomocy finansowej na zakup towarów lub

usług przez Fundację na rzecz Potrzebującego pomocy –

także fakturę Pro-forma lub umowę kupna – sprzedaży wraz z opisem na

odwrocie faktury/ umowy zawierającym dokładne przeznaczenie zakupu.

e. zaświadczenia o dochodzie własnym, małżonka lub w przypadku świadczenia

Pomocy dzieciom – zaświadczenia o dochodzie rodziców (zaświadczenie o

wynagrodzeniu, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z MOPS lub

GOPS o wysokości pobieranych zasiłków z miesiąca poprzedzającego złożenie

wniosku),

f. w przypadku osób bezrobotnych – także zaświadczenia z Urzędu Pracy o

zarejestrowaniu jako bezrobotny i wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

g. oświadczenia o otrzymywaniu alimentów, ich wysokości oraz ksero wyroku

sądowego wydanego w tym zakresie,

h. w przypadku osób niepełnosprawnych – także kserokopia orzeczenia

o niepełnosprawności,

i. inne dokumenty potwierdzające trudna sytuację rodzinną i życiową

Potrzebującego pomocy,

j. zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do

rozpatrzenia wniosku i udzielenia Pomocy zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

5. Kryterium dochodowe, stanowiące jeden z warunków uzyskania Pomocy,

jest określane przy każdym naborze i rozpatrywaniu Wniosków, w zależności od ilości

złożonych Wniosków, możliwości finansowych Fundacji oraz posiadanych darów

rzeczowych.

6. Do dochodów, o których mowa w ustępie powyżej, nie wlicza się:

a. jednorazowych świadczeń socjalnych,

b. zasiłków celowych,

c. świadczeń w naturze,

d. pomocy materialnej uzyskanej z innych organizacji non-profit.

7. Procedura przyznania Pomocy składa się z następujących etapów:

a. złożenie Wniosku do Biura Fundacji z załączoną niezbędną dokumentacją,

określoną w § 3 ust. Regulaminu,

b. rozpatrzenie przez Zarząd Fundacji sytuacji życiowej i rodzinnej

Potrzebującego pomocy,

c. podjęcie przez Zarząd decyzji w formie uchwały w sprawie udzielenia

Pomocy,

d. zawiadomienie Potrzebującego pomocy o decyzji Zarządu dotyczącej

udzielenia pomocy w formie pisemnej, elektronicznej na adres podany we

Wniosku lub telefonicznie na podany numer telefonu we Wniosku.

8. W razie wątpliwości, w tym w szczególności w przypadku gdy z przedstawionych

dokumentów wynika cena usługi/towaru znacznie odbiegająca od cen rynkowych,

Zarząd Fundacji może żądać od Potrzebującego pomocy wyjaśnienia w zakresie

wysokości danego wydatku. W takim przypadku termin wskazany w § 3 ust. 3

Regulaminu może ulec odpowiedniemu wydłużeniu.

9. Na podobnych zasadach o Pomoc finansową lub rzeczową mogą starać się osoby

prawne.

10. Osoby prawne mogą uzyskać Pomoc po wcześniejszym złożeniu Wniosku, prośby

o wsparcie z określeniem celu przeznaczenia Pomocy, zgodnym ze Statutem Fundacji.

11. Pomoc może zostać udzielona w formie Umowy z podopiecznym.

12. W celu zawarcia takiej Umowy, Potrzebujący pomocy zobowiązany jest:

a. złożyć Wniosek bez konieczności załączania dokumentów wskazanych w § 2

b. po otrzymaniu zawiadomienia o decyzji Zarządu,

powyżej, podpisać Umowę z podopiecznym

w dwóch egzemplarzach i dostarczyć je Fundacji do

podpisania,

c. dołączyć do Umowy przynajmniej dwa zdjęcia Potrzebującego pomocy w

formie elektronicznej, w możliwie dobrej jakości,

d. w przypadku pełnoletniego, nie ubezwłasnowolnionego Podopiecznego –

dołączenie do Umowy oświadczenia o dodatkowej osobie do kontaktu,

zgodnie ze wzorem Umowy z podopiecznym.

§ 4

Obowiązki Potrzebujących pomocy

1. Potrzebujący pomocy zobowiązani są do złożenia odpowiedniej i pełnej dokumentacji

potwierdzającej trudną sytuację materialno-bytową Potrzebującego pomocy oraz jego

rodziny zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Złożenie niepełnej dokumentacji lub

złożenie jej po terminie wskazanym w Regulaminie może skutkować odrzuceniem

Wniosku.

2. Potrzebujący pomocy ma obowiązek dostarczenia do Biura Fundacji oryginału faktury

właściwej za poniesione wydatki na zakup towarów lub usług, w terminie 14 dni od

daty otrzymania Pomocy.

3. W przypadku nie dostarczenia oryginału faktur, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2,

decyzja o przyznaniu Pomocy ulega anulowaniu, co wiąże się z koniecznością zwrotu

udzielonej w tym zakresie Pomocy.

4. Świadome wprowadzenie w błąd Zarządu Fundacji, co do opisywanej sytuacji

lub wysokości dochodu może skutkować wstrzymaniem, zmianą decyzji

lub koniecznością zwrotu udzielonej Pomocy.

5. Przyznana Pomoc w postaci refundacji, finansowania lub zaliczki może być

wykorzystana jedynie na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, opłacenie

rehabilitacji w tym pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych i innych rzeczy

niezbędnych do polepszenia stanu zdrowia lub sytuacji życiowej Potrzebującego

pomocy. Ocena niezbędności świadczeń/ towarów należy do Zarządu Fundacji.

6. Potrzebujący pomocy zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego świadczenia

zgodnie ze złożonym Wnioskiem i zgodnie z Regulaminem.

§ 5

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazuję Panu/Pani informacje

dotyczące gromadzenia danych w związku z świadczoną pracą na stanowisku Prezesa Zarządu Fundacji ,,Z Dobrego Serca-Krajowa Fundacja Pomocy i Wsparcia.

Informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Z Dobrego Serca-Krajowa Fundacja Pomocy i Wsparcia

siedzibą w Henryków ,ul Henryka Brodatego 50/1 57-210 Henryków , wpisanej do rejestru

stowarzyszeń , fundacji pod numerem KRS:

0000805192, NIP: 8871818386, REGON: 384474157, z którym można kontaktować się

pod adresem mailowym; kontakt.zdobregoserca@gmail.com

2) Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art.

6 ust. 1 lit. c RODO);

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) na podstawie wyrażenia odrębnej zgody np. na korzystanie z usługi newsletter (na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane

przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO) np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych, pracowniczych).

b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Pan/Pani dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą

przechowywane do czasu jej odwołania.

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na

zlecenie, to jest podmiotowi obsługującemu księgowość oraz partnerom świadczącym

usługi techniczne.

9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:

a. prawidłowość leczenia Potrzebującego pomocy,

b. wybór miejsca leczenia, jego sposobu oraz metody,

c. wybór sprzętu rehabilitacyjnego, leków i innych rzeczy potrzebnych do

polepszenia stanu zdrowia lub sytuacji życiowej Potrzebującego pomocy,

d. zobowiązania zaciągnięte przez Podopiecznego lub jego Opiekuna.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia Pomocy bez podawania

przyczyny.

3. Fundacja może dokonać kontroli wykorzystania przyznanych środków lub

przekazanych darów rzeczowych poprzez: wizytę u Potrzebującego pomocy lub

Podopiecznego, wywiad środowiskowy, wywiad z MOPS, GOPS, PCPR i inne.

4. Wszelkich zmian w Regulaminie może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji

zgodnie z postanowieniami Statutu.

5. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy z

podopiecznym, Fundacja zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o

tym Podopiecznego.

 • Wesprzyj nas:

  Z Dobrego Serca
  Krajowa Fundacja Pomocy i Wsparcia

  Ul. H. Brodatego 50/1,
  57-210 Henryków
  tel: +48 662 622 482
  e-mail: kontakt.zdobregoserca@gmail.com

  Nr konta do wpłat:
  27 9533 0004 2001 0019 2226 0001
  Bank Spółdzielczy z siedzibą w Rynek 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie

  NIP: 8871818386
  REGON: 384474157
  KRS: 0000805192